பணிவரன்முறை ஆணைகள்

 2013 உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பணிவரன்முறை
பட்டியல்
செயல்முறை ஆணை பக்கம் 1
செயல்முறை ஆணை பக்கம் 2

 பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநரின் (பணியாளர் தொகுதி) ஒ.மு.எண். 102882/சி5/இ2/2010 நாள் 10.10.2012
2010 - 2011 தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிவரன்முறை ஆணை - நாள் 11.03.2015

பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநரின் (பணியாளர் தொகுதி) ஒ.மு.எண். 96597/சி5/இ2/2012 நாள் 17.04.2015
2010 -2011  -2012 தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிவரண்முறை ஆணை

 2003 முதல் 2006 வரை தொகுப்பூதியத்தில் நியமனம் செய்யப்பட்டு நீதி மன்ற ஆணையின் மூலம் பணி நியமன நாள் முதல் பணிவரன்முறை செய்ய அரசாணை
பக்கம் 1
பக்கம் 2
பக்கம் 3