12 அக்., 2015

கலந்துரையாடல் கூட்டம்

தமிழகத் தமிழாசிரியர் கழகத்தின் கலந்துரையாடல் கூட்டம்


jkpohy; thOk; ehk;                            jkpOf;fhfNt tho;Nthk;

தமிழகத் தமிழாசிரியர் கழகம்தோற்றம் 1941,               பதிவெண் 49/1957,                                             அரசு ஏற்பெண் 459/25.03.1988    
                                 


                  
தொலைபேசி எண்: 044-28511599;                      மின்னஞ்சல் முகவரி: ttkazhagam2014@gmail.com.
வலைத்தளம்: www.ttkazhagam.com                         வலைப்பு+ : www.ttkazhagam.blogspot.com

fye;jha;Tf; $l;l miog;gpjo;

( jUkGup> fpUl;bzfpup> Nryk;> ehkf;fy; )


ehs;: 11.10.2015 (QhapW)
    Kw;gfy; 9.00 kzp

,lk;: mjpakhd; muR Nkdpiyg; gs;sp>
     fNzrh jpiuauq;fk; gpd;Gwk;>
     jUkGup.

jiyik:    jpU.rh.kUjthzd;>
          khepyj; jiytu;

Kd;dpiy: jpU.,uh.Nfhtpe;jd;>
 khepyg; nghUsu;

          jpU.,uhrh.Mde;jd;>
 khepy ,izr; nrayu;

          jpU.v.rutzgtd;>
 khepyj; Nju;Tr; nrayu;

          jpU.R.kjpaofd;>
 jiyik epiyar; nrayu;


,jo; njhlu;ghd fUj;Jf; Nfl;ly;: Gytu;.kP.KUifad;
                         jkpohrpupau; Kof;fk;nghWg;ghrpupau;

இயக்கப் பேருரை புலவர்.ஆ.ஆறுமுகம்
             சிறப்புத் தலைவர்


nghUs;:

1.  Mrpupau;fspd; Fiwfs; Nfl;lYk; Nfhupf;iffs; ngWjYk;
2.  fof tsu;r;rp
3.  fye;Jiuahly;
4.  gpw

khtl;l> tl;lg; nghWg;ghsu;fs; jtpuhJ tUif jUkhW fdpTld; Ntz;LfpNwhk;.

                                    vd;Wk; md;Gld;>

                                   
 (R.ehNfe;jpud
   khepyg; nghJr; nrayu;;(ngh)                                                                                   njhlu;Gf;F:
9965080083

9790527300